Người không được làm kế toán theo Luật Kế toán

Ở những công ty, doanh nghiệp luôn có một bộ phận không thể thiếu đó chính là kế toán. Có thể thấy vai trò của ké toán trong công ty rất quan trọng vì nắm giữ tất cả các dữ liệu về tài chính của công ty, doanh nghiệp để báo cáo cân nhắc cho các quyết định dự tính khi sử dụng đến kinh tế.…