Thi thử trực tuyến vào Ngân hàng vị trí Giao dịch viên (thời gian 30 phút)

Giao dịch viên là gì?

Giao dịch viên là vị trí phổ biến trong tất cả các Ngân hàng. Hàng năm, các Ngân hàng đều tuyển rất nhiều chỉ tiêu ở vị trí này. Giao dịch viên là bộ mặt của Ngân hàng, vì vậy, hình thức là yếu tố quan trọng sẽ được đánh giá khi bất kỳ ừng viên nào ứng tuyển vị trí Giao dịch viên. Bên cạnh đó, Giao dịch viên là người trực tiếp tiếp xúc với Khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán, tiền gửi của Khách hàng nên nghiệp vụ là điều không thể thiếu. Ngoài nghiệp vụ, Giao dịch viên cần kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống phát sinh ngay tại quầy giao dịch.

Bài kiểm tra dành cho vị trí Giao dịch viên

Bài thi dưới đây là bài thi tiêu chuẩn mà hầu hết các Ngân hàng sử dụng để kiểm tra tất cả các yếu tố cần thiết như đã nêu trên của một ứng viên Giao dịch viên.

Yêu cầu khi làm bài thi: Không sử dụng tài liệu

Thời gian làm bài: 30 phút (hệ thống sẽ đếm ngược thời gian đến khi hết giờ)

[WpProQuiz 8] [WpProQuiz_toplist 8]