Tag Archives: mô hình CAMELS

Mô hình CAMELS trong Quản trị rủi ro Ngân hàng

mô hình CAMELS
Phân tích theo mô hình CAMELS là một phương pháp phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một Ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một Ngân hàng, đó là: Mức độ an toàn vốn; Chất lượng tài sản có; Quản lý; Lợi nhuận; Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS).…