Cách Phân tích & tiếp cận khách hàng mục tiêu – Bài học từ lão ăn mày

Bài học quý từ lão ăn mày
Định viết một bài hướng dẫn chi tiết về cách phân tích & tiếp cận khách hàng mục tiêu, nhưng có lẽ không cần thiết nữa nếu các bạn đọc xong câu chuyện dưới đây.…