Phân tích Báo cáo tài chính – 4 căn cứ xác định dòng tiền

Trong Phân tích Báo cáo tài chính, dòng tiền được xem là yếu tố gắn liền với Doanh nghiệp suốt thời gian kinh doanh. Trong phần nghiệp vụ Ngân hàng của Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, bạn sẽ cần hiểu về dòng tiền và cách xác định dòng tiền Doanh nghiệp.…