Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp (SME)

999.000

Khoá học được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ nhiều ngân hàng. Với góc nhìn đa chiều của chuyên viên tín dụng, lãnh đạo, phê duyệt tín dụng và quản trị rủi ro.

Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp (SME)

999.000