Thẩm định giá Tài sản Đảm bảo trong Ngân hàng

999.000

Khoá học thẩm định tài sản đảm bảo đặc biệt phù hợp với nhân viên ngân hàng đang làm việc tại các vị trí thẩm định, quan hệ khách hàng, phê duyệt tín dụng…

thẩm định giá tài sản đảm bảo
Thẩm định giá Tài sản Đảm bảo trong Ngân hàng

999.000