Phân tích dữ liệu với SQL – Level 3

1.000.000

Giúp bạn làm chủ được kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu với SQL để làm các báo cáo tự động, các phân tích thông minh. Ứng dụng SQL phân tích dữ liệu lớn trong các ngân hàng, tổ chức tài chính, viễn thông, bán lẻ.

SQL_03_Ung dung SQL xu ly, phan tich du lieu lon
Phân tích dữ liệu với SQL – Level 3

1.000.000